Oproep aan de leden!! Algemene Ledenvergadering MBSOV 2024
Nieuws

Oproep aan de leden!! Algemene Ledenvergadering MBSOV 2024

Geplaatst op: vrijdag 23 februari

  AGENDA   Algemene leden vergadering 2024

Datum: 28 maart 2024

Aanvang; 19:30 uur

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Status Topspin
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering 2023
 6. Notulen Begrotingsvergadering 2023
 7. Secretarieel Jaarverslag 2023
 8. Financieel Jaarverslag 2023
 9. Verslag Kascontrolecommissie.
 10. Benoemen Kascontrolecommissie.
 11. Vaststellen contributie 2024
 12. Goedkeuren begroting 2024
 13. Hoofdbestuursverkiezing.

Aftredend volgens schema en herkiesbaar zijn:

Secretaris Niek den Daas (duur is 3 jaar)

Commissaris/Adviseur Corne Jacobs (duur is 3 jaar)

Materiaal Commissaris PR Gino Slothouber (duur is 3 jaar)

Voor de functies, kunnen gegadigden zowel voor informatie als aanmelding dit via een mail doen naar secretaris@mbsov.nl.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich conform het gestelde in de statuten 8.3 één week voor de ALV schriftelijk aanmelden.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering liggen de benodigde stukken ter inzage in het kantoor ’t Vooronder. Het kantoor is op maandag, dinsdag en donderdagochtend geopend.

NB. De benodigde documenten zijn uiteraard ook op de avond zelf aanwezig!