Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. De AVG geldt ook voor de M.B.S.O.V.

Wat verandert er?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance).

Impact voor de M.B.S.O.V.

De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (accountability, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar te implementeren omzo te kunnen voldoenaan de wettelijke verplichtingen uit de AVG.

Het Bestuur van de M.B.S.O.V. doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden te verwerken op een manier die compliant is met de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.

Uw gegevens bij de M.B.S.O.V.

Bij het aangaan van het lidmaatschap voor de M.B.S.O.V., vragen wij enkele persoonsgegevens van u. Slechts een beperkt aantal personen hebben toegang tot deze gegevens. Deze personen zijn dan ook (mede) verantwoordelijk voor de administratie en zullen de gegevens van de vereniging zorgvuldig behandelen. De bestuursleden bepalen of er gegevens worden gedeeld met externen, dit alleen met de expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel.

Het administratiekantoor van de MBSOV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Lidnummer
  • Achternaam, Voornaam met voorletters
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Overige informatie die u verstrekt bij het invullen van het aanmeldingsformulier en persoonsgegevens en financiële gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch verkeer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het administratiekantoor van de MBSOV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de door u aan ons verstrekteinformatie ten einde deze als vereniging te kunnen gebruiken voor vereniging gerelateerde correspondentie, afdelingslidmaatschap en incasseren contributie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het administratiekantoor van de MBSOV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de administratie maar niet langer dan 1 jaar, tot het einde lidmaatschapsjaar, na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het administratiekantoor van de MBSOV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het administratiekantoor van de MBSOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het administratiekantoor van de MBSOV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen MBSOV@mindef.nl of secretaris@mbsov.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om ook het lidmaatschapsnummer te vermelden. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het administratiekantoor van de MBSOV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Klik hier voor meer informatie!

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het administratiekantoor van de MBSOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via MBSOV@mindef.nl of secretaris@mbsov.nl

Administratiekantoor (het Vooronder) MBSOV, gevestigd aan
de Hoofdgracht 4
1781AA, Den Helder

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Den Helder, 30 mei 2018.

Klik hier om de privacyverklaring in PDF formaat te downloaden!

Privacyverklaring - MBSOV