Algemene ledenvergadering 2020
Nieuws

Algemene ledenvergadering 2020

Geplaatst op: donderdag 20 februari

De MBSOV houdt op donderdag 26 maart om 20:00 uur haar Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf.

Lees in dit artikel waar de vergaderstukken nu al zijn te vinden en wat de agenda is.

Voor de liefhebbers die zich willen voorbereiden zijn de verslagen te vinden op de site onder MBSOV/Jaarverslagen Hoofdbestuur.

In de tabel onder 2019 staan achtereenvolgens:
•Verslag ALV 28-03-2019 (C)
•Verslag Begrotingsvergadering 31-10-2019 (C)

De vergaderstukken zullen uiterlijk 2 weken voor de Algemene ledenvergadering ook beschikbaar zijn bij de administratie. Op de avond zelf zijn voldoende exemplaren aanwezig van deze documenten alsmede de financiële stukken.

Agenda

1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststellen agenda.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
5. Notulen begrotingsvergadering 2019
6. Jaarverslag secretaris 2019
7. Financieel Jaarverslag 2019
8. Verslag Kascontrolecommissie.
9. Benoemen Kascontrolecommissie.
10. Goedkeuren begroting 2020
11. Vaststellen contributie 2020
12. Hoofdbestuursverkiezing.

Aftredend volgens schema en herkiesbaar zijn:
Johan Russchenberg , Niek Den Daas en Rob Piersma

13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich conform het gestelde in de statuten 8.3 één week voor de ALV schriftelijk aanmelden.