Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat en na toelating door het hoofdbestuur.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste een volledig verenigingsjaar en vervolgens stilzwijgend verlengd telkens voor een jaar, tot wederopzegging.

Het lidmaatschap eindigt door:

  • Overlijden;
  • zelf opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging, ten minste vier weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar;
  • opzegging namens de vereniging. Bijvoorbeeld bij het in gebreke blijven met de betaling van de verschuldigde contributie en/of donatie;
  • ontzetting wegens handelingen en/of gedragingen, welke in strijd geacht moeten worden met de belangen van de vereniging en/of onderafdelingen, zulks ter beoordeling van het hoofdbestuur.

Voor overige regels binnen de MBSOV verwijzen we u naar Huishoudelijkregelement en de Statuten.