Algemene ledenvergadering 2019
Nieuws

Algemene ledenvergadering 2019

Geplaatst op: dinsdag 5 maart

De MBSOV houdt op donderdag 28 maart om 20:00 uur haar Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf.

Lees in dit artikel waar de vergaderstukken nu al zijn te vinden en wat de agenda is.

Voor de liefhebbers die zich willen voorbereiden zijn de verslagen te vinden op de site onder MBSOV/Jaarverslagen Hoofdbestuur.

In de tabel naast 2018 staan achtereenvolgens:

 • Verslag ALV 05-04-2018
 • Verslag ALV 26-06-2018
 • Verslag Begrotingsvergadering 30-10-2018
 • Jaarverslag 2018

De vergaderstukken zullen uiterlijk 2 weken voor de Algemene ledenvergadering ook beschikbaar zijn bij de administratie. Op de avond zelf zijn voldoende exemplaren aanwezig van deze documenten alsmede de financiële stukken.

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018.
 5. Notulen 2e Algemene ledenvergadering 2018 (Grond Arnhem).
 6. Notulen begrotingsvergadering 2018.
 7. Jaarverslag secretaris 2018.
 8. Financieel Jaarverslag 2018.
 9. Verslag Kascontrolecommissie.
 10. Benoemen Kascontrolecommissie.
 11. Goedkeuren begroting 2019.
 12. Vaststellen contributie 2019.
 13. Hoofdbestuursverkiezing.
 14. AVG en de MBSOV.
 15. Oprichting afdeling Squash.
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting.

Aftredend volgens schema en herkiesbaar zijn:

Marianne Obradovic, Rob van de Akker, Corné Jacobs

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is:

Angela Krijgsman. Als vervanger stelt het bestuur Niek den Daas voor.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich conform het gestelde in de statuten 8.3 één week voor de ALV schriftelijk aanmelden.