Algemene Ledenvergadering 2018


Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018 op

donderdag 5 april 2018 om 20:00 uur

De vergaderstukken liggen vanaf donderdag 22 maart 2018 voor u klaar in het Vooronder.

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur MBSOV

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
5. Notulen begrotingsvergadering 2017
6. Secretarieel jaarverslag 2017
7. Financieel Jaarverslag 2017
8. Verslag Kascontrolecommissie
9. Benoemen Kascontrolecommissie
10. Goedkeuring begroting 2018
11. Vaststellen contributie 2018
12. Voorstel contributie buitengewoon-, postactive- en gewone leden MBSOV
voor gezinsleden per 2019.
13. Onder voorbehoud: Aanvraag substantiële lening Volleybal t.b.v.
uitbreiding huidige activiteiten a.g.v. opzetten MBSOV Beachvolleybal
14. Actualiseren/aanpassen H.H.R. ledenbeleid en adressering
15. Bestuursverkiezing
Vacature: Voorzitter MBSOV
Waarnemend voorzitter alsnog definitief maken o.b.v. statuten artikel 19 en
in afwijking van H.H.R. artikel 4.1
Aftredend- en herkiesbare HB leden
Henk de Vries
Rob Piersma
Angela Krijgsman
Gino Slothouber
16. Rondvraag
17. Sluiting

Menu


Kerstbal in De Dukdalf op zaterdag 22 december 2018
In een mooi versierde Dukdalf wordt dit jaar op zaterdagavond 22 december het traditionele kerstbal...
Lees verder >Cancellen Klaverjasdrive
...
Lees verder >Contributieverhoging
...
Lees verder >meer items