Algemene Leden Vergadering 2020 + Begrotingsvergadering MBSOV
Agenda item

Algemene Leden Vergadering 2020 + Begrotingsvergadering MBSOV

Vindt plaats op: donderdag 29 oktober 2020

 

Algemene leden vergadering 2020 + Begrotingsvergadering
Donderdag 29 oktober 2020 om 20.00 uur

1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststellen agenda.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
5. Notulen begrotingsvergadering 2019
6. Jaarverslag secretaris 2019
7. Financieel Jaarverslag 2019
8. Verslag Kascontrolecommissie.
9. Benoemen Kascontrolecommissie.
10. Goedkeuren begroting 2020
11. Vaststellen contributie 2020
12. Hoofdbestuursverkiezing.

Aftredend volgens schema en herkiesbaar zijn:
Johan Russchenberg , Niek Den Daas en Rob Piersma

13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich conform het gestelde in de statuten 8.3 één week voor de ALV schriftelijk aanmelden.

Benodigde documenten liggen op de avond zelf klaar of kunnen 2 weken voor de vergadering worden ingezien in het kantoor.